🌞 Letní výprodej! 🌞 Sleva 10 % na LED zrcadla ✨ Použijte kód: OK10. Nepropásněte tuto skvělou nabídku! 🚀💡

FOTO SOUTĚŽ

 

SOUTĚŽTE POMOCÍ SVÉHO ZRCADLA O POBYT

Pokud vyfotíte svoji krásnou koupelnu s naším zrcadlem od OK21 a pošlete nám email na soutez@ok21.cz 1 až 3 fotky, zařadíme Vás do soutěže o hodnotnou cenu. Jedná se o pobyt na Valašsku v hodnotě 8 000 Kč. Soutěžit budeme na Facebooku pomocí "liků, srdíček atd." od Vašich přátel či dalších příznivců Vaší instalace. Čím dřív nám fotku pošlete, tím déle můžete sbírat likes a srdíčka. Soutěž končí 30. 6. 2022.

Více informací

Pravidla FOTO soutěže 

Účastí soutěžní akce souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami zpracování osobních údajů za účelem zapojení se do FOTO soutěže, jejich marketingovému využití a případného označení výherce na sociálních sítích. Obchodní podmínky – Pravidla soutěže „Facebooková soutěž – „FOTO soutěž “ Česká republika(„Soutěž“)

Pořadatel soutěže:

Larum trading s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré město
Česká republika

IČ: 05467705
DIČ:CZ05467705

č.ú.: 2801083028/2010

Kontaktní osoba:

Stanislav Kantor, tel. +420 777 270 500

 

Doba a místo konání soutěže:

Soutěž bude probíhat na dvě části. Semifinále od 10. 8. 2020 od zveřejnění do 10. 9. 2020 do 20 h. a finále  od 20 h 10.9.2020 do 20 h 24.9.2020. Celková doba je tedy od 20 h 10.8.2020 do 20 h 24.9.2020(„Doba konání Soutěže“). Soutěž je pořádána na území České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu konání Soutěže včetně podmínek Soutěže.

Účast v soutěži

Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv právně zodpovědná fyzická osoba.  Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátoři a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně a v dobré víře dodržovat.

Pravidla a průběh soutěže

Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že do 10.8. 2020 odešlou fotky svého instalovaného zrcadla zakoupeného na této webové stránce (https://www.ok21.cz/). na soutěžní informativní mail soutez@ok21.cz a nebo v reakci na email, který zákazníkům ok21 přišel. Každý Soutěžící může platně do Soutěže zaslat maximálně 3 fotky a Pořadatel vybere jednu z nich do semifinále.

Dne 10.8. 2020 budou vybrané fotky pořadatelem vloženy ve stejný čas do alba semifinále, jako příspěvek na Facebooku nacházející se na hlavní stránce Pořadatele Larum trading s.r.o. (https://www.facebook.com/Larumtrading/). Tyto fotky se utkají ve veřejném klání na facebookové stránce Pořadatele. O pořadí vítěze rozhodne množství hlasů. Do hlasování se mohou zapojit všichni a to formou interakce (like, srdíčko,...) u fotky svého favorita. Tito hlasující se můžou zapojit do soutěže o SPECIÁLNÍ ODMĚNU (níže). Semifinále  proběhne od 10.8. 2020 do 10. 9. 2020 do 20 h. Na konci soutěže se hlasy spočítají a 4 výherci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu interakcí, se utkají ve finále. 
Toto kolo proběhne od 20 h 10.9.2020 do 20 h 24.9.2020. Čtyři finálové fotky se utkají v jednom soutěžním příspěvku, kde každá fotka bude mít přidělenou svou formu interakce. Po skončení soutěže si budou moci finalisté dle svého pořadí vybrat svou dovolenou (1. vybírá ten, kdo má nejvíce hlasů - interkací a 4., který má nejméně interkací), Vítězové budou odměněni těmito cenami: 1. a 2. místo poukazem na 10 000 Kč, 3. a 4. místo poukazem na víkendový pobyt, viz část ODMĚNA.

SPECIÁLNÍ ODMĚNA (3x poukaz na zboží v hodnotě 5 000 Kč do eshopu: https://www.ok21.cz/) pro hlasující, kteří se zapojili do soutěže formou hlasováním a zanechali svůj email k slosování na  této stránce (výše). Z těchto emailů budou pomocí náhodného generátoru vybrány 3 náhodní "soutěžící" a Ti získají SPECIÁLNÍ CENU v podobě slevového kuponu.

Všichni výherci budou o své výhře informováni následující pracovní den pomocí emailu, který vyplnili při registraci, nejpozději pak do sedmi dnů od konce soutěže. Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně, nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 7 dnů od data doručení kontaktních údajů Soutěžícího. Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli. Minimální účast v soutěži je 25 soutěžících, tedy 25 soutěžících, kteří pošlou 1 až 3 fotky na informativní email se soutěží. Výhra v Soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže, nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v Soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže ty Účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této Soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel Soutěže ze strany Soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany Soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

V případě nedostatečné účasti se soutěž přesouvá na neurčito!

Výhry

Soutěží se o následující výhry:

HLAVNÍ ODMĚNA pro soutěžící:

- 2x POUKAZ na 10 000 Kč do cestovní kanceláře A21.cz  http://www.a21.cz/ , https://www.chorvatsko.cc/http://www.lyzovani-rakousko.cz/
- 2x POUKAZ na víkendový pobyt ve vile Hedvika https://www.vilahedvika.cz/cs/
 
SPECIÁLNÍ ODMĚNA pro hlasující:
- 3x POUKAZ na zboží v hodnotě 5 000 Kč do eshopu: https://www.ok21.cz/
 

Licenční ujednání

Soutěžící dává souhlas s tím, že uděluje účastí v Soutěži, tedy zveřejněním komentáře pod soutěžním příspěvkem, Pořadateli a Organizátorovi oprávnění k výkonu práva tento Soutěžní komentář, jakožto autorské dílo, užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech („Licence“).Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni Licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté Licence jsou Organizátor a Pořadatel oprávněni provádět jakékoli změny Soutěžního komentáře či ho jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat ho do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při užití Soutěžního komentáře v rámci poskytnuté Licence nemusí být uváděno jméno Soutěžícího ve smyslu jeho autorství. Soutěžící zasláním Soutěžního komentáře prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích odstavců tohoto článku pravidel.

Společná ustanovení

Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na odkazu u soutěžního příspěvku na Facebooku. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoliv upravit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit. Veškeré změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Soutěžících. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Sociálních sítích. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži. Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení Soutěže. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku.Organizátor ze Soutěže vyloučí, a nepředá případnou Výhru, osobám jednajícím v rozporu s pravidly, obecně závaznými předpisy a/nebo dobrými mravy ve vztahu k Soutěži. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.Na výhru v Soutěži nemá Soutěžící právní nárok. Výhry v Soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.Soutěžící má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Organizátorem ve vztahu k Soutěži v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Zpracování osobních údajů

Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, název osobního facebookového profilu, případně další osobní údaje následně sdělené Pořadateli budou zpracovávány Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, pro účely pořádání Soutěže a určení výherců, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání a trvání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Zpracování daných osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v Soutěži. Obdrží-li Pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů Pořadatelem pro marketingové účely, a to pro zasílání marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatele a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a jeho obchodních partnerů, a to po dobu 3 let, případně do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Soutěžící má právo jej kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat další zpracovatelé, zejména Organizátor a dále subjekty, které se podílejí na předání nebo dopravě výher v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, která může uplatnit vůči Pořadateli, resp. Organizátorovi: (i) právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad jeho zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků správce, (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Praze, dne 10.8. 2020